Parking na Widoku

Opis zadania

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest wykonanie parkingu dla pojazdów dla potrzeb mieszkańców oraz gości przebywających na osiedlu przy ul. Widok.

Przyczyny:

W obszarze zwanym potocznie "Osiedle Widok" brak jest parkingu z prawdziwego zdarzenia - wprawdzie znajduje się ok. 30 garaży, należą one jednak do osób mieszkających na osiedlu od wielu lat. Atrakcyjna lokalizacja osiedla powoduje, że przybywa nowych mieszkańców, zwłaszcza młodszych osób, które często posiadają co najmniej jeden samochód. Siłą rzeczy miejsca garażowe są niewystarczające, dlatego pojazdy parkowane są na terenie zlokalizowanym przed dwoma śmietnikami oraz na poboczu drogi dojazdowej do bloków. Teren ten stanowi jedynie namiastkę normalnego parkingu - nie jest utwardzony, jest nierówny, są dziury, które mogą spowodować uszkodzenie pojazdu. W przypadku opadów deszczu bądź śniegu kierowcy opuszczający swoje pojazdy zmuszeni są przemieszczać się w błocie. Ważny jest również fakt, że obecna sytuacja stanowi fatalną wizytówkę osiedla, które jest zadbane i przytulne, znajduje się tam mnóstwo zieleni - drzew i krzewów. Realizacja proponowanego projektu nie tylko umożliwi mieszkańcom parkowanie swoich pojazdów w bezpieczny i wygodny sposób, ale także w znacznym stopniu poprawi estetykę osiedla.

Realizacja projektu

Parking zostanie zlokalizowany na części dwóch działek należących do Gminy Bielsko-Biała - przewiduje się, że parking zajmie powierzchnię ok. 300 m2.

W ramach przedsięwzięcia planuje się sporządzenie projektu budowlanego, a następnie wykonanie parkingu o powierzchni ok. 300 m2, zgodnie z poniższym etapem prac:

  • uporządkowanie i wyrównanie terenu,
  • podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
  • posypka piaskowo - cementowa,
  • wykonanie nawierzchni z betonowych płyt ażurowych lub innej nawierzchni, np. kostki brukowej.

W celu oszacowania kosztów realizacji projektu dokonano analizy i rozeznania rynku. Wg uzyskanych informacji, szacunkowy koszt usługi może kształtować się w przedziale od 200,00 zł do 300 zł netto za wykonanie 1 m2 nawierzchni parkingu. Mając na uwadze stały wzrost cen usług oraz materiałów budowlanych, w poniższej kalkulacji przyjęto kwotę 250,00 zł netto (307,50 zł brutto przy VAT 23%) za 1m2.

Dodatkowym kosztem jest sporządzenie projektu budowlanego wraz z uzgodnieniami - ok. 4.000,00 zł brutto.

Lokalizacja

Miejsce realizacji projektu zlokalizowane jest przy ul. Widok, na obszarze zwyczajowo zwanym Osiedlem Widok - w sąsiedztwie siedmiu bloków: Widok 1A, Widok 1B oraz Widok 13, 13a, 13b, 13c, 13d.
Numery działek: 384/139 oraz 384/142.

Stan własnościowy terenu

Działki, na których planowane jest wykonanie parkingu należą do zasobów Gminy Bielsko-Biała. Numery działek: 384/139 oraz 384/142.

Części składowe zadania

Projekt budowlany:4.000,00 zł
Prace budowlane związane z wykonaniem parkingu
(ok. 300 m2 nawierzchni x 307,50 zł brutto / 1m2):
92.250,00 zł

Pliki do pobrania

Etap projektu

  • Zgłoszenie projektu
  • Weryfikacja formalna
  • Weryfikacja merytoryczna
  • Głosowanie
  • Realizacja
  • Zakończenie realizacji

Zgłoszenie projektu

13 maja 2021 r.

Weryfikacja formalna

Jednostka weryfikująca: Biuro Rady Miejskiej;
Wynik weryfikacji: pozytywny

Weryfikacja merytoryczna

Jednostka weryfikująca: Wydział Gospodarki Miejskiej (wiodący), Wydział Nieruchomości (w zakresie własności nieruchomości)

Opinia Zespołu ds. weryfikacji projektów: negatywna

Odwołanie Autora od opinii Zespołu zostało pozytywnie rozpatrzone przez Prezydenta Miasta z zastrzeżeniem, że "z zakresu projektu należy wykluczyć obszary potencjalnie kolidujące z dostępem do istniejących garaży, jak i starodrzewem, który należy bezwzględnie zachować. Istnieje ryzyko, że ubicie gleby oraz obcięcie części systemu korzeniowego w trakcie prac ziemnych wpłyną negatywnie na żywotność drzew rosnących na tym obszarze. Ze wstępnych analiz wynika, że budowa miejsc postojowych z zachowaniem powyższych uwarunkowań będzie możliwa jedynie wzdłuż ulicy Widok, na fragmencie na wysokości budynku o numerze 1a (załącznik graficzny). Dodatkowo do budowy przedmiotowych miejsc postojowych należy zastosować wyłącznie nawierzchnie przepuszczalne tak, aby nie dopuścić do niewłaściwego nawadniania pobliskich drzew. Ostateczny zakres inwestycji zostanie określony na etapie sporządzania dokumentacji projektowej i uzależniony będzie od wydanych decyzji administracyjnych, w tym uzgodnień gestorów sieci (budowa miejsc postojowych z liczbą stanowiska powyżej 10-ciu, wiąże się z przeprowadzeniem pełnej procedury związanej z uzyskaniem pozwolenia na budowę)."

Głosowanie

Realizacja

Zakończenie realizacji

Nr projektu

7-OBB003

Szacunkowy koszt

96 250,00 zł


Wnioskodawca

Mateusz Wieczorek

Inne projekty z osiedla Bielsko Południe

Projekt nr: 7-OBB001


Leśny Park przy ul. Kamienickiej. Stworzenie warunków do wypoczynku i rekreacji w otoczeniu przyrody
Koszt szacunkowy: 200 000,00 zł
Wnioskodawca: Zuzanna Niezabitowska