O budżecie

Dziewiąta edycja Budżetu Obywatelskiego Bielska-Białej

Ruszyła dziewiąta edycja Budżetu Obywatelskiego (partycypacyjnego), który umożliwi realizację zwycięskich projektów w 2022 r. Bieżąca odsłona Budżetu Obywatelskiego Bielska-Białej, opiera się na Uchwale Rady Miejskiej Bielska-Białej w sprawie Budżetu Obywatelskiego Bielska-Białej, sprawdzonych już rozwiązaniach z poprzednich edycji oraz przewiduje wyższe niż poprzednio kwoty na zadania osiedlowe.

Jakie środki przeznaczono na BOBB w 2022 roku?

Budżet Obywatelski wynosi w sumie 7.400.000,00 zł, przy czym ogólna pula środków finansowych została rozdysponowana według następujących zasad:

 1. kwota 1.400.000,00 zł brutto została przeznaczona na projekty o charakterze ogólnomiejskim,
 2. kwota 6.000.000,00 zł brutto została przeznaczona na projekty osiedlowe. Kwota ta jest rozdzielona w częściach równych, po 200.000 zł na każde osiedle.

Czym jest projekt ogólnomiejski?

Zadaniem o charakterze ogólnomiejskim jest projekt, którego szacunkowy koszt realizacji nie przekracza 700.000 zł brutto, dotyczący zadania realizowanego na obszarze więcej niż jednej jednostki pomocniczej miasta lub kierowanego do ogółu mieszkańców Bielska-Białej.

Czym jest projekt osiedlowy?

Projektem osiedlowym jest projekt, który jest jednoznacznie przypisane do jednostki pomocniczej miasta, na obszarze której będzie realizowany. Wartość jednostkowa zgłoszonego projektu osiedlowego nie może przekroczyć 200.000 zł brutto.

Kto może zgłosić propozycję projektu?

Propozycję projektu ogólnomiejskiego może zgłosić każdy mieszkaniec Bielska-Białej, a propozycję projektu lokalnego każdy mieszkaniec osiedla, którego projekt dotyczy.

Propozycję projektu należy złożyć na specjalnie przygotowanym formularzu, który określa zarządzenie Prezydenta Miasta. Formularz projektu wraz z listą poparcia projektu ogólnomiejskiego oraz stosownymi oświadczeniami można pobrać na niniejszej stronie. Propozycja projektu ogólnomiejskiego musi zostać poparta pisemnie na formularzu przez co najmniej 30 mieszkańców miasta Bielska-Białej. Natomiast dla projektu osiedlowego nie jest wymagana lista poparcia.

Formularze w wersji elektronicznej dostępne będą do pobrania na stronie internetowej BOBB 2022 oraz w wersji papierowej w Biurze Rady Miejskiej - z uwagi na stan epidemii i częściowe zamknięcie Urzędu Miejskiego - po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym umówieniu (Punkt Konsultacyjny - pl. Ratuszowy 1, I piętro, p. 50 i 51, wyłożone do zabrania na stolikach na piętrze), przed wejściem do Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, a także w Centrum Organizacji Pozarządowych (Punkt Konsultacyjny, pl. Opatrzności Bożej 18 w Bielsku-Białej) w godzinach i dniach funkcjonowania ww. jednostek (informacja w Aktualnościach oraz na stronie Kontakt).

Kiedy można złożyć formularz propozycji projektu?

Formularz projektu będzie można złożyć w terminie od 25 marca 2021 r. do 14 maja 2021 r. Termin ten wynika ze szczegółowego harmonogramu BOBB 2022 przyjętego zarządzeniem Prezydenta Miasta. Możliwe są trzy sposoby złożenia formularza:

Wypełniony formularz należy złożyć w terminie do 14 maja 2021 r. (włącznie):

 • bezpośrednio w Biurze Rady Miejskiej (pl. Ratuszowy 1, pok. 50 lub 51) - z uwagi na obowiązujące obostrzenia związane z Covid-19 po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym umówieniu spotkania lub wrzucić do urny znajdującej się przed wejściem do Biura Obsługi Interesantów w Urzędzie Miejskim ( pl. Ratuszowy 6) lub urny znajdującej się w Centrum Organizacji Pozarządowych (pl. Opatrzności Bożej 18);

 • listownie na adres: Urząd Miejski, 43-300 Bielsko-Biała, pl. Ratuszowy 1, z adnotacją na kopercie „Budżet Obywatelski”;

 • elektronicznie na adres email: projekty@obywatelskibb.pl (skan lub zdjęcia oryginałów dokumentów).

Jakie projekty NIE mogą być realizowane w ramach BOBB?

W ramach procedury Budżetu Obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania:

 • które nie należą do zadań własnych gminy;
 • które po realizacji generowałyby koszty niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości proponowanego zadania;
 • które stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami i programami, w tym w szczególności z planami zagospodarowania przestrzennego, programami branżowymi, unijnymi, przedsięwzięciami wpisanymi do Wieloletniej Prognozy Finansowej, itp.;
 • które przewidują realizację zadania inwestycyjnego na nieruchomościach innych niż miejskie, chyba że władający nieruchomością złożył pisemne oświadczenie, w którym wyraża zgodę na realizację zadania publicznego, na przejęcie odpowiedzialności za bieżące utrzymanie wykonanego zadania oraz na nieodpłatne udostępnienie nieruchomości na warunkach określonych przez Miasto. Oświadczenie o wyrażeniu zgody stanowi wówczas obligatoryjny załącznik do formularza projektu. Prezydent Miasta określi zarządzeniem kategorie podmiotów, składających oświadczenie o wyrażeniu zgody na realizację zadania publicznego;
 • które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawo własności;
 • które zakładają realizację jedynie części zadania, w tym sporządzenia wyłącznie projektu bądź planu przedsięwzięcia, bez zabezpieczenia środków na inne niezbędne koszty związane z przygotowaniem i realizacją zadania;
 • które mają charakter projektów autorskich, chyba że przewidują nieodpłatne przeniesienie praw autorskich na Miasto Bielsko-Białą i wybór wykonawcy w trybie konkurencyjnym, w tym w oparciu o przepisy Prawa zamówień publicznych;
 • które nie spełniają kryterium ogólnodostępności projektu.

Jaki jest zakres konsultacji?

Zakres konsultacji społecznych z mieszkańcami Bielska-Białej jest ograniczony - co do zasady - do propozycji zadań możliwych do realizacji w ciągu jednego roku budżetowego, należących do kompetencji gminy albo powiatu. W przypadku zadań, które wymagają lokalizacji na określonym terenie, musi on stanowić teren, na którym gmina może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne na te zadania.

Jakie są zadania własne gminy?

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (Dz.U.2019.506 j.t.), zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy:

1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej;

2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;

3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz;

3a) działalności w zakresie telekomunikacji;

4) lokalnego transportu zbiorowego;

5) ochrony zdrowia;

6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych;

6a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;

7) gminnego budownictwa mieszkaniowego;

8) edukacji publicznej;

9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;

10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych;

11) targowisk i hal targowych;

12) zieleni gminnej i zadrzewień;

13) cmentarzy gminnych;

14) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego;

15) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych;

16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej;

17) wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej;

18) promocji gminy;

19) współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365 oraz z 2019 r. poz. 37);

20) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

Pliki do pobrania