Kontakt

Informacje o procedurze Budżetu Obywatelskiego

Pracownicy Urzędu Miejskiego obsługujący Punkty Konsultacyjne - z uwagi na trwający stan epidemii Covid-19 i wprowadzone obostrzenia - będą telefonicznie lub mailowo udzielać informacji niezbędnych do przygotowania wniosku do Budżetu Obywatelskiego Bielska-Białej na 2022 rok. 

Biuro Rady Miejskiej

Adres: Bielsko-Biała, pl. Ratuszowy 1, I piętro, pok. 50 (Punkt Konsultacyjny)

Punkt Konsultacyjny w Biurze Rady Miejskiej czynny jest (oprócz świąt): w poniedziałki, wtorki, środy w godz. od 8.00 do 15.00, w czwartki w godz. od 8.00 do 17.00, w piątki w godz. od 8.00 do 12.00, (na czas składania projektów)

tel. (33) 497 14 89 lub (33) 497 14 53
email: kontakt@obywatelskibb.pl

Centrum Organizacji Pozarządowych

Adres: Bielsko-Biała, pl. Opatrzności Bożej 18 (Punkt Konsultacyjny)

Punkty Konsultacyjny w Centrum Organizacji Pozarządowych czynny jest (oprócz świąt): w środy w godz. od 8.00 do 10.00, w czwartki w godz. od 16.00 do 18.00 (na czas składania projektów)

tel. kom. 515 960 015
email: cop@um.bielsko.pl

Informacje o realizacji zwycięskich projektów

Informacji na temat realizacji zwycięskich projektów w poszczególnych edycjach Budżetu Obywatelskiego udzielają realizatorzy tzn. Wydziały Urzędu Miejskiego oraz miejskie jednostki organizacyjne wskazane w zarządzeniach Prezydenta Miasta dla każdej z edycji B.O. po ogłoszeniu wyników głosowania (patrz Aktualności dla poszczególnych edycji B.O. od I do VIII).

Kontakt

* – pole obowiązkowe

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej, informujemy na podstawie art.13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., nr 119, s.1), zwane dalej w skrócie „RODO”:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Bielska-Białej, z siedzibą 43-300 Bielsko-Biała, pl. Ratuszowy 1.
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych, może Pani/Pan skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
  • pod adresem poczty elektronicznej: iod@um.bielsko.pl,
  • pisemnie na adres siedziby Administratora,
  • telefonicznie: (33) 497 17 21.
 3. Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w związku z realizacją procedury Budżetu Obywatelskiego Bielska-Białej. Celem użycia danych osobowych jest świadczenie usługi w serwisie www.obywatelskibb.pl, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w mieście w perspektywie kolejnego roku budżetowego.
 4. W czasie korzystania z serwisu www.obywatelskibb.pl, podczas wypełnienia formularza kontaktowego lub formularza głosowania może Pani/Pan zostać poproszona/y o podanie swoich danych osobowych takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, data urodzenia, numer telefonu komórkowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na ich przetwarzanie przez miasto Bielsko-Biała uniemożliwia skorzystanie z serwisu.
 5. Strona internetowa www.obywatelskibb.pl wykorzystuje tzw. ciasteczka (cookies), przechowywane przez Pani/Pana przeglądarkę internetową na twardym dysku Pani/Pana komputera w celu przyspieszenia współpracy pomiędzy komputerem a serwerami.
 6. Pani/Pana Dane osobowe mogą być przekazywane wydziałom Urzędu Miejskiego i miejskim jednostkom organizacyjnym w celu wykonywania zadań publicznych lub innym podmiotom, jeżeli przepis prawa nakłada na Prezydenta Miasta taki obowiązek.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane, czyli wyboru projektów budżetu obywatelskiego do realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który zostanie wyznaczony przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
 8. Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, cofnięcia zgody na dalsze przetwarzanie danych osobowych, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.