O budżecie

Dziesiąta edycja Budżetu Obywatelskiego Bielska-Białej

Ruszyła dziesiąta edycja Budżetu Obywatelskiego (partycypacyjnego), który umożliwi realizację zwycięskich projektów w 2023 r.* Bieżąca odsłona Budżetu Obywatelskiego Bielska-Białej opiera się na Uchwale Rady Miejskiej Bielska-Białej w sprawie Budżetu Obywatelskiego Bielska-Białej, której treść uległa zmianie w styczniu 2022 r. Zmiana polega na tym, że zlikwidowany został podział na projekty ogólnomiejskie oraz osiedlowe. Oznacza to dla mieszkańców z jednej strony, że wszystkie składane w bieżącej edycji projekty muszą posiadać listę z podpisami co najmniej 30 mieszkańców Bielska-Białej popierających projekt, a z drugiej, że każdy mieszkaniec może zagłosować na dowolny projekt (brak wymogu miejsca zamieszkania w obrębie danego osiedla, jak było w przypadku projektów osiedlowych w poprzednich edycjach).

* - UWAGA: w związku z wejściem w życie uchwały nr XLIII/986/2022 w sprawie zawieszenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego w zakresie projektów przewidzianych do realizacji w 2023 r. (link: tutaj), zmienionej uchwałą nr LII/1196/2022 (link: tutaj), projekty przewidziane do realizacji w 2023 r. będą realizowane w 2024 r., natomiast konsultacje społeczne w formie budżetu obywatelskiego w zakresie projektów przewidzianych do realizacji w 2024 r. nie zostaną przeprowadzone (uchwała nr XLIII/985/2022 - link: tutaj).

Jakie środki przeznaczono na BOBB w 2023 roku?

Na Budżet Obywatelski przeznaczono pulę w wysokości 8.000.000,00 zł, która zgodnie z nowymi zasadami przeznaczona jest na wszystkie projekty złożone w ramach bieżącej edycji. Co więcej, szacunkowy koszt realizacji projektu nie może przekroczyć ww. puli.

Kto może zgłosić propozycję projektu?

Propozycję projektu może zgłosić każdy mieszkaniec Bielska-Białej.

Propozycję projektu należy złożyć na specjalnie przygotowanym formularzu, który określa zarządzenie Prezydenta Miasta. Formularz projektu wraz z listą poparcia projektu oraz stosownymi oświadczeniami można pobrać na niniejszej stronie. Propozycja projektu musi zostać poparta pisemnie na formularzu przez co najmniej 30 mieszkańców miasta Bielska-Białej.

Formularze w wersji elektronicznej dostępne będą do pobrania na stronie internetowej BOBB 2023 oraz w wersji papierowej w Biurze Rady Miejskiej (pl. Ratuszowy 1, I piętro, p. 50 i 51) i Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego (pl. Ratuszowy 6) w Bielsku-Białej w godzinach i dniach funkcjonowania ww. jednostek (informacja w Aktualnościach oraz na stronie Kontakt).

Dodatkowo uruchomiona zostanie możliwość zgłoszenia projektu za pośrednictwem strony internetowej BOBB (formularz zgłoszenia projektu on-line).

Kiedy można złożyć formularz propozycji projektu?

Formularz projektu będzie można złożyć w terminie od 21 marca 2022 r. do 21 kwietnia 2022 r. Termin ten wynika ze szczegółowego harmonogramu BOBB 2023 przyjętego zarządzeniem Prezydenta Miasta. Możliwe są trzy sposoby złożenia formularza:

Wypełniony formularz należy złożyć w terminie do 21 kwietnia 2022 r. (włącznie):

 • bezpośrednio w Biurze Rady Miejskiej (pl. Ratuszowy 1, pok. 50 lub 51) lub w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim (pl. Ratuszowy 6);
 • listownie na adres: Urząd Miejski, 43-300 Bielsko-Biała, pl. Ratuszowy 1, z adnotacją na kopercie „Budżet Obywatelski Bielska-Białej” lub „BOBB”;
 • elektronicznie na adres email: projekty@obywatelskibb.pl (skan lub zdjęcia oryginałów dokumentów) lub za pośrednictwem strony internetowej BOBB (formularz zgłoszenia projektu on-line).

Jakie projekty NIE mogą być realizowane w ramach BOBB?

W ramach procedury Budżetu Obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania:

 • które nie należą do zadań własnych gminy;
 • które po realizacji generowałyby koszty niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości proponowanego zadania;
 • które stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami i programami, w tym w szczególności z planami zagospodarowania przestrzennego, programami branżowymi, unijnymi, przedsięwzięciami wpisanymi do Wieloletniej Prognozy Finansowej, itp.;
 • które przewidują realizację zadania inwestycyjnego na nieruchomościach innych niż miejskie, chyba że władający nieruchomością złożył pisemne oświadczenie, w którym wyraża zgodę na realizację zadania publicznego, na przejęcie odpowiedzialności za bieżące utrzymanie wykonanego zadania oraz na nieodpłatne udostępnienie nieruchomości na warunkach określonych przez Miasto. Oświadczenie o wyrażeniu zgody stanowi wówczas obligatoryjny załącznik do formularza projektu. Prezydent Miasta określi zarządzeniem kategorie podmiotów, składających oświadczenie o wyrażeniu zgody na realizację zadania publicznego;
 • które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawo własności;
 • które zakładają realizację jedynie części zadania, w tym sporządzenia wyłącznie projektu bądź planu przedsięwzięcia, bez zabezpieczenia środków na inne niezbędne koszty związane z przygotowaniem i realizacją zadania;
 • które mają charakter projektów autorskich, chyba że przewidują nieodpłatne przeniesienie praw autorskich na Miasto Bielsko-Białą i wybór wykonawcy w trybie konkurencyjnym, w tym w oparciu o przepisy Prawa zamówień publicznych;
 • które nie spełniają kryterium ogólnodostępności projektu.

Jaki jest zakres konsultacji?

Zakres konsultacji społecznych z mieszkańcami Bielska-Białej jest ograniczony - co do zasady - do propozycji zadań możliwych do realizacji w ciągu jednego roku budżetowego, należących do kompetencji gminy albo powiatu. W przypadku zadań, które wymagają lokalizacji na określonym terenie, musi on stanowić teren, na którym gmina może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne na te zadania.

Jakie są zadania własne gminy?

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559), zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy:

1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej;

2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;

3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz;

3a) działalności w zakresie telekomunikacji;

4) lokalnego transportu zbiorowego;

5) ochrony zdrowia;

6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych;

6a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;

7) gminnego budownictwa mieszkaniowego;

8) edukacji publicznej;

9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;

10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych;

11) targowisk i hal targowych;

12) zieleni gminnej i zadrzewień;

13) cmentarzy gminnych;

14) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego;

15) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych;

16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej;

17) wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej;

18) promocji gminy;

19) współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.);

20) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

Pliki do pobrania