Uchwały rady miejskiej

Znowelizowana ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku wprowadziła zapisy, że w gminach będących miastami na prawach powiatu utworzenie budżetu obywatelskiego jest obowiązkowe. W ramach budżetu obywatelskiego mieszkańcy w bezpośrednim głosowaniu decydują corocznie o części wydatków budżetu gminy. Rada Miejska Bielska-Białej podjęła Uchwałę Nr IX/165/2019 r. z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego Bielska-Białej, a następnie Uchwałę Nr XL/943/2022 z dnia 20 stycznia 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie Budżetu Obywatelskiego Bielska-Białej.

W związku z powyższą zmianą uchwały zaistniała konieczność ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr IX/165/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego Bielska-Białej (obowiązek wynikający z zapisów art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych - t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461). Uchwałę Nr LVI/1262/2023 w tej sprawie podjęła Rada Miejska w Bielsku-Białej na sesji w dniu 23 marca 2023 r. Tekst jednolity został ogłoszony w formie obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z 2023 r. pod poz. 2738.

Ponadto, w związku z realizacją zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Rada Miejska Bielska-Białej podjęła następujące uchwały: uchwałę nr XLIII/985/2022 z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie nieprzeprowadzania konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego w zakresie projektów przewidzianych do realizacji w 2024 r. oraz uchwałę nr XLIII/986/2022 z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie zawieszenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego w zakresie projektów przewidzianych do realizacji w 2023 r., zmienioną uchwałą nr LII/1196/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r.

Pliki do pobrania