Budżet Obywatelski Bielska-Białej na 2023 rok

Budżet Obywatelski Bielska-Białej na 2023 rok

10.03.2022

Podstawa prawna

Podstawowym dokumentem określającym zasady Budżetu Obywatelskiego Bielska-Białej jest Uchwała Nr IX/165/2019 podjęta przez Radę Miejską w dniu 10 czerwca 2019 roku, zmieniona Uchwałą Nr XL/943/2022  z dnia 20 stycznia 2022 r. Budżet partycypacyjny powstał z uwzględnieniem znowelizowanej ustawy o samorządzie gminnym. Prezydent Miasta Bielska-Białej wydał również Zarządzenie z dnia 8 marca 2022 r. (treść do pobrania poniżej), które określa harmonogram działań dla BOBB 2023, zawiera formularz zgłoszenia projektu oraz wskazuje pulę środków przewidzianych w 10. edycji.

Najważniejsze założenia Budżetu Obywatelskiego 10. edycji (2023)

 • Pula środków przewidzianych na Budżet Obywatelski Bielska-Białej 2023 wynosi 8 mln złotych. W nowej edycji (zgodnie z zapisami uchwały zmieniającej ze stycznia 2022 r.) zlikwidowany został podział na projekty ogólnomiejskie i osiedlowe. Koszt realizacji zgłoszonego projektu nie może przekroczyć ww. puli.
 • Projekt do Budżetu Obywatelskiego na rok 2023 może zgłosić każdy mieszkaniec Bielska-Białej bez względu na wiek. Składanie projektów przez osoby poniżej 16 roku życia odbywa się przy wsparciu rodzica lub opiekuna prawnego (poniżej formularze i oświadczenia do pobrania). 
 • Dla każdego projektu wymagana jest lista poparcia z podpisami co najmniej 30 mieszkańców Bielska-Białej.
 • Zgłoszone w procedurze BOBB 2023 projekty przesyłane są do właściwej ze względu na lokalizację projektu rady osiedla, która ma 30 dni na wydanie opinii o przedłożonym projekcie.
 • Głosowanie na pozytywnie zweryfikowane projekty odbywa się elektronicznie za pomocą interaktywnego formularza elektronicznego oraz za pośrednictwem kart do głosowania dostępnych w wyznaczonych odrębnym zarządzeniem „Punktach głosowania”. Prezydent Miasta wskaże „Punkty głosowania” dla mieszkańców oraz określi dni i godziny ich funkcjonowania.
 • Głosowanie na pozytywnie zweryfikowane projekty trwa 19 dni.
 • Uprawniony do głosowania mieszkaniec może oddać jeden głos.
 • Dopuszczono realizację zadania inwestycyjnego na nieruchomościach innych niż miejskie, pod warunkiem złożenia przez władającego nieruchomością stosownego oświadczenia, w którym władający nieruchomością m.in. wyraża zgodę na realizację zadania publicznego.
 • W uzasadnionych przypadkach Prezydent Miasta może przeznaczyć większe środki na realizację zwycięskich projektów, przy czym kwota zwiększenia nie może być wyższa niż 10% dotychczasowej wartości zwycięskiego zadania.
 • Realizacja wybranych zadań powinna odbyć się w ciągu jednego roku budżetowego, przy czym w uzasadnionych przypadkach możliwe jest wydłużenie realizacji projektu do maksymalnie dwóch lat, na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.
 • Jak zawsze, realizacja zwycięskich projektów odbywa się w następnym roku budżetowym tzn. po wpisaniu zwycięskich zadań do budżetu miasta Bielska-Białej na rok 2023 (stąd nazwa BOBB 2023).

Harmonogram Budżetu Obywatelskiego 10. edycji (najważniejsze informacje):

Etap I: Akcja edukacyjno-informacyjna

 • Akcja edukacyjno-informacyjna - od marca 2022 roku

Etap II: Składanie przez mieszkańców propozycji projektów

 • Składanie przez mieszkańców formularzy z projektami do BOBB na 2023 rok - od 21 marca 2022 roku do 21 kwietnia 2022 roku (poniżej formularze i oświadczenia do pobrania)

Etap III: Ocena i opiniowanie projektów

 • Ocena formalna projektów złożonych do BOBB na 2023 rok - do 29 kwietnia 2022 roku
 • Opiniowanie projektów obywatelskich ze względu na ich lokalizację przez właściwe Rady Osiedli -  do 30 maja 2022 roku 
 • Ocena merytoryczna projektów, w tym co do zgodności z prawem i wykonalności technicznej, przekazanie do RM wyników oceny merytorycznej i pisemnych stanowisk - do 30 maja 2022 roku
 • Ostateczne zaopiniowanie projektów zgłoszonych do BOBB na 2023 rok. Opublikowanie Informacji z wynikami opiniowania - do 8 lipca 2022 roku
 • Opublikowanie Wykazu projektów przewidzianych do głosowania z uwzględnieniem wyników procedury odwoławczej - do 5 sierpnia 2022 roku

Etap IV: Głosowanie mieszkańców na projekty

 • Głosowanie mieszkańców - od 15 września 2022 roku do 3 października 2022 roku
 • Podanie wyników głosowania do publicznej wiadomości - do 14 października 2022 roku

Etap V: Ogłoszenie listy projektów do realizacji i ich wdrożenie

 • Ogłoszenie przez Prezydenta Miasta listy wybranych projektów do realizacji w 2023 roku - do 21 października 2022 roku
 • Wpisanie zwycięskich zadań do projektu Budżetu Miasta na 2022 rok z podaniem Wydziałów lub miejskich jednostek organizacyjnych do realizacji projektów wybranych w głosowaniu - do 28 października 2022 roku.

Pliki do pobrania

February
< 2021 >
Nd
Pn
Wt
Śr
Czw
Pt
Sb